Kết cấu bê tông cốt thép 2

Kết cấu bê tông cốt thép 2

Kết cấu bê tông cốt thép 2

Kết cấu bê tông cốt thép 2

Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 11
Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 11

Tổng quan về cầu thang & các tải trọng tác dụng lên cầu thang

Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 10
Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 10

Phân loại, phân cấp, tuổi thọ & bậc chịu lửa của công trình dân dụng BTCT

Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 09
Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 09

Chỉ dẫn trình tự thiết kế khung BTCT

Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 08
Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 08

Cấu tạo nút khung BTCT

Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 06
Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 06

Chỉ dẫn tính toán dầm chính & phương án sàn phẳng BTCT

Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 05
Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 05

Cách đặt cốt thép trong sàn & chỉ dẫn tính toán dầm phụ

Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 04
Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 04

Chỉ dẫn thiết kế sàn 2 phương theo PP tra bảng

Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 03
Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 03

Xác định nội lực sàn theo sơ đồ biến dạng dẻo

Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 02
Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 02

Sàn 1 phương - Xác định chiều dày, nhịp tính toán, tải trọng và nội lực trong sàn

Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 01
Bài giảng trực tuyến BTCT2 - Buổi 01

Mở đầu: Giới thiệu nội dung môn học + Chương 1: Sàn BTCT (phần 1)

Tài liệu học tập