Nhà cao tầng

Nhà cao tầng

Nhà cao tầng

Nhà cao tầng

Bài giảng trực tuyến nhà cao tầng - Buổi 10
Bài giảng trực tuyến nhà cao tầng - Buổi 10

Chỉ dẫn thiết kế vách cứng theo tiêu chuẩn EC2

Bài giảng trực tuyến nhà cao tầng - Buổi 09
Bài giảng trực tuyến nhà cao tầng - Buổi 09

Khái niệm chung và nguyên tắc cấu tạo vách cứng BTCT

Bài giảng trực tuyến nhà cao tầng - Buổi 08
Bài giảng trực tuyến nhà cao tầng - Buổi 08

Kiểm tra ổn định tổng thể côn trình cao tầng

Bài giảng trực tuyến nhà cao tầng - Buổi 07
Bài giảng trực tuyến nhà cao tầng - Buổi 07

Chỉ dẫn tính toán tải trọng động đất (tt)

Bài giảng trực tuyến Nhà cao tầng - Buổi 6
Bài giảng trực tuyến Nhà cao tầng - Buổi 6

Tính toán tải trọng động đất

Bài giảng trực tuyến nhà cao tầng - Buổi 05
Bài giảng trực tuyến nhà cao tầng - Buổi 05

Thực hành tính toán thành phần động của tải trọng gió

Bài giảng trực tuyến Nhà cao tầng - Buổi 04
Bài giảng trực tuyến Nhà cao tầng - Buổi 04

Nguyên tắc cấu tạo khung khi xét động đất, tải trọng tác dụng lên NCT

Bài giảng trực tuyến nhà cao tầng - Buổi 03
Bài giảng trực tuyến nhà cao tầng - Buổi 03

Các hệ kết cấu NCT - Dạng sơ đồ khung nên sử dụng khi thiết kế

Bài giảng trực tuyến nhà cao tầng - Buổi 02
Bài giảng trực tuyến nhà cao tầng - Buổi 02

Chương 2 - Nguyên tắc thiết kế và cấu tạo

Bài giảng trực tuyến Nhà cao tầng - Buổi 01
Bài giảng trực tuyến Nhà cao tầng - Buổi 01

Giới thiệu nội dung môn học + Chương 1: Khái niệm chung về nhà cao tầng

Tài liệu học tập