Video

Video

Video

Video

Các kiến thức cần thiết để thực hiện Đồ án BTCT1
Các kiến thức cần thiết để thực hiện Đồ án BTCT1

Tóm tắt vắn tắt những nội dung quan trọng cần chuẩn bị trước khi làm Đồ án BTCT1

Hiểu biết về biểu đồ bao nội lực
Hiểu biết về biểu đồ bao nội lực

Cách xác định và ý nghĩa trong tính toán kết cấu

Tổ hợp tải trọng cơ bản
Tổ hợp tải trọng cơ bản

Diễn giải các tổ hợp cơ bản của tải trọng theo TCVN 2737:1995

Phân loại - Phân cấp công trình cao tầng
Phân loại - Phân cấp công trình cao tầng

Bổ sung và hiệu chỉnh từ TT 03/2016-BXD

Tài liệu học tập