Kết cấu bê tông dự ứng lực

Kết cấu bê tông dự ứng lực

Kết cấu bê tông dự ứng lực

Kết cấu bê tông dự ứng lực

TR43 1994 Edition BS - Referenced by CONCEPT
TR43 1994 Edition BS - Referenced by CONCEPT

Chỉ dẫn thiết kế kết cấu BTULT theo tiêu chuẩn BS

post-tensioned-concrete-floors-tr43-ec2
post-tensioned-concrete-floors-tr43-ec2

Chỉ dẫn thiết kế kết cấu BTULT theo tiêu chuẩn Eurocode 2

Design of Prestressed Concrete Structures (3rd Edition) - T. Y. Lin & Ned H. Burns
Design of Prestressed Concrete Structures (3rd Edition) - T. Y. Lin & Ned H. Burns

Thiết kế kết cấu BTULT theo tiêu chuẩn ACI

Tài liệu học tập